Nabór na wolne stanowisko pracy: Zastępcy dyrektora w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec

koniec: 13.08.2020, 14:00, rozstrzygnięcie: 00.00.0000, 00:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: email: sekretariat.zspgrojec@grojec.pl, tel. (48) 664 26 20

DYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ OBWODU „GŁUSZEC” – GRÓJEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCA DYREKTORA


1. Adres jednostki:

    Zespół Szkół w Grójcu ul. ks. Piotra Skargi 12, 05-600 Grójec

2. Określenie stanowiska służbowego:

    Zastępca dyrektora

3. Wymiar etatu:

    1,00 (pełny)

Wymagania na stanowisko - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 

Inne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

4. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ

ZASTĘPCY DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRÓJCU

1. Nadzór ogólny nad pracą poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu

2. Zapewnienie warunków pełnej realizacji programów nauczania, ukierunkowanie wysiłków nauczycieli i uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy

3. Organizowanie pracy dydaktycznej, egzekwowanie realizacji przydzielonych nauczycielom czynności oraz innych zajęć związanych z działalnością Szkoły

4. Nadzorowanie realizacji zasad oceniania i szkolnego programu wychowawczego

5. Nadzorowanie organizacji olimpiad, konkursów przedmiotowych i zajęć sportowych

6. Zapewnienie warunków pracy organizacjom uczniowskim i kołom zainteresowań

7. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego

8. Organizowanie egzaminów maturalnych (znajomość programu Vulcan Matury)

9. Nadzór nad organizacją imprez szkolnych i pozaszkolnych

10. Współpraca z rodzicami i samorządem uczniowskim

11. Bardzo dobra znajomość programu Vulcan (przygotowywanie arkusza organizacyjnego szkoły, planu lekcji, kontrola e-dziennika)

12. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych

13. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach
i branżowej szkole.

14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły i zaleceń administracji oświatowej.

15. Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach.

 

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.

3. List motywacyjny.

4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska.

5. Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy.

6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

7. Oświadczenie o niekaralności.

 

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Grójcu, ul. ks. Piotra Skargi 12; 05-600 Grójec, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Zastępcy dyrektora” w terminie do 13-08-2020 r. do godziny 14:00

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dyrektor Zespołu Szkól w Grójcu – tel. (048) 664 26 20

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Krzysztof Karwan
Publikacja dnia: 06.08.2020, 12:38

Dokument oglądany razy: 1926
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec